Vakıf Senedi

TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ VAKFI VAKIF RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre “Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı” bu Vakıf Senedi altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel  kişiler tarafından kurulmuştur.

VAKFIN ADI
MADDE 1- Vakfın adı Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’dır. Kısaltılmış adı “TÜRLEV”dir. Bu resmi senette bundan sonra vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul ili Beykoz İlçesi olup; adresi, Cumhuriyet Caddesi No: 52 Kat: 6 Kavacık Beykoz İstanbul’dur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bilgi verilmek üzere yönetim kurulu kararı ile aynı şehir dahilinde adreste değişiklik yapılabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ
MADDE 3- Vakfın gayesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde ve yüksek nitelikli hizmet verecek eğitim-öğretim okulları ve kurumları tesis etmek, bu kapsamda lise veya dengi bir öğrenime dayalı vakıf meslek yüksekokulu, vakıf üniversitesi, vakıf yüksek teknoloji enstitüsü, vakıf üniversiteleri ile vakıf yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları, destek, hazırlık okulları veya birimleri ile uygulama ve araştırma merkezleri gibi diğer vakıf yükseköğretim kurumları kurmaktır. Yabancı dil, kişisel gelişim, bilişim teknolojisi ve mesleki eğitimler için kurs ve sertifika programları düzenlemek, bu hizmetleri en iyi şekilde verebilmek için sürekli ve yaşam boyu eğitim merkezleri kurmaktır. Ayrıca, bilimsel, sosyal, teknolojik, sanatsal, kültürel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak ve benzeri kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile araştırma-öğretim görevlilerine burslar tahsis etmek ve yardımda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
MADDE 4- 
a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde eğitimin her tür ve kademesinde eğitim-öğretim kurumları açmak, lise ve dengi bir öğrenime dayalı yükseköğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bunlarda ve benzeri kurumlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına burslar tahsis etmek,
b) Vakıf Mütevelli Heyeti’nin kararı ile vakıf üniversitesi, vakıf yüksek
teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler,
yüksekokullar, meslek yüksekokulu, konservatuarlar, araştırma uygulama
merkezleri ile bir vakıf üniversitesi veya vakıf yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı
olmayan vakıf meslek yüksekokulu vb. gibi vakıf yükseköğretim kurumları açmak,
c) Özel anasınıfı, özel ilköğretim okulu, özel lise ve dengi özel meslek lisesi açmak, kurulan okul ve kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak,
ç) Gerekli görüldüğünde yabancı dil, kişisel gelişim, kültür-sanat, bilişim teknolojisi ve mesleki eğitim için kurslar açmak, bu hizmetleri en iyi şekilde verebilmek için sürekli ve yaşam boyu eğitim merkezleri kurmaktır,
d) Çağdaş düzeyde, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapılmasına
destek olmak, mevcut teknolojiyi geliştirme ve yeni teknoloji arayışına yönelik
çalışmalar yaptırmak ve yapılmasını teşvik etmek,
e) Ülkede mevcut olmayan yeni teknolojik uygulamalara öncülük etmek, yeni teknolojiyi uygulayan, araştıran ve üreten üretim birimleri kurmak ve daha önce kurulmuş olanlara da katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
f) Milli eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’ de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanarak Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
g) Öğrenci ya da bir meslekte çalışanlara derslerinde ve mesleklerinde yardımcı olmak amacıyla kitap, dergi, gazete, broşür, cd, makale, internet
yayınları, vb. hazırlayıp vakıf adına yayınlamak, bu mevzuda üniversite öğretim görevlileri başta olmak üzere diğer eğitim ve öğretim kurumlarının ilgilileri ve mesleklerinde uzman kişilerle iş birliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak,
h) Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören başarılı öğrenci ve araştırmacıları destekleyerek, karşılıklı-karşılıksız burs vermek ve yardımda bulunmak, mezun olan öğrencilerin iş bulmalarına yardımcı olmak ve kariyer danışmanlığı hizmeti vermek,
ı) Meslek kazandırıcı, beceri geliştirici eğitim ve uygulamalar yapmak-yaptırmak, bu amaçla yapılan çalışmalar ile ilgili kuruluşları desteklemek, istihdam alanı yaratıcı, gelir arttırıcı teşebbüsleri, mesleki eğitim, teknoloji, kredi, bağış, proje, ham malzeme, reklam, pazarlama, araç-gereç, vb. her türlü mali, hukuki ve teknik alanlarda da maddi ve manevi destek sağlamak,
i) Öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak,
j) Eğitim-öğretim amacıyla mevcut mevzuat hükümlerine uyarak her nevi eğitim tesisleri, özel ilk, ilköğretim, orta, lise ve üniversiteler ile kreş, yurt, pansiyon açmak ve işletmek,
k) Vakfın barındırdığı öğrenciler için dinlenme kampları ve spor tesisleri ile milli değerlerimize uygun müzik, eğlence yerleri açmak ve işletmek,
I) Ulusal ve evrensel değerleri öğretmek amacıyla sergiler, kurslar, seminerler, konferanslar, yurtiçi ve yurtdışı seyahatler düzenlemek,
m) Öğrenciler için eğitim programlarına uygun şekilde özel eğitim kurumları açmak, kurslar tertip etmek, etüt eğitim merkezleri, kültür merkezleri açmak, vakıf okullarından mezun olan gençler arasındaki sevgi, dayanışma ve birlik ruhunun devamı için oluşturulacak dernek vb. kuruluşlara yardımda bulunmak,
n) Eğitim-öğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme hizmetleri için gerekli araç-gereç yardımında bulunmak,
o) Ders kitapları basmak, öğretici, eğitici, bilimsel ve kültürel yayınlar yapmak, toplantı, açık oturum, kongre, seminer ve sempozyumlar düzenlemek,
ö) Vakıf tarafından açılan okulların öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda gönüllü öğretmenlerden, resmi okul öğretmenlerinden ve gerektiğinde dış ülkelerden sağlanacak misafir öğretmenlerden faydalanmak,
p) Resmi bayramlar, anma günleri, özel hafta olarak ilan edilen günler ile Türk büyüklerini anma günlerinde, günün anlam ve önemine binaen konferans, açık oturum, panel, seminer, kermes, yemek partileri ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
r) Her türlü tanıtım, yayın, iletişim, halkla ilişkiler çalışmaları ile reklam yapmak-yaptırmak, internet sitesi kurmak, gazete, kitap, dergi ve benzeri kültürel ürünlerin basılıp yayınlanması gibi etkinliklerinde bulunmak,
s) Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere; yurt içi ve dışındaki üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yüksek öğrenim gençliğinin yurtdışında ücretsiz veya düşük maliyetli akademik imkanlardan yararlanmalarını sağlamak, yabancı eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarıyla temasa geçerek, Türk gençlerine ekonomik veya burslu öğrenim ya da kültürel değişim imkanı sunmak,
ş) Şehit öğretmenlerin ailelerine, malul duruma düşen öğretmenlere maddi ve ayni yardımda bulunmak,
t) Vakıf resmi senedinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, vakıf ya da üst kuruluş kurmak, yurt dışında kurulmuş vakıf ve kuruluşlara katılmak,
u) Önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım almak,
ü) Bilim, sanat, kültür ve bilişim teknolojisi faaliyetlerini teşvik etmek bu alanlarda ulusal ve uluslararası ödüller ihdas etmek, bilişim teknolojileri ile ilgili yazılım programları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak,
v) Mevzuat dahilinde her tür kültür, sanat, çevre, spor, teknoloji ve dinlenme tesisleri ile sosyal tesisler kurmak ve işletmek, vakıf okullarında görev yapan öğretim elemanı, yönetici ve memurlara satın alma veya kiralama yolu ile konut temin etmek,
y) Her türlü basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanarak rapor, bülten, broşür, dergi, gazete ve benzeri yayınlar yaparak amacı doğrultusunda görüşlerini açıklamak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
MADDE 5- Vakfın gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarına satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf mal varlığına giren bir veya birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır-taşınmaz mallar ile paraları yönetim ve tasarrufa; vakfın gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya, vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projeler ile her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’ nun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 6- Vakfın mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 287.500,00-YTL (İKİYÜZSEKSENYEDİBİNBEŞYÜZYENİTÜRKLİRASI) nakit ve aşağıda dökümü yazılı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

İLİ              İLÇESİ     MAH.       KÖYÜ     MEVKİİ        PAFTA NO            ADA NO           PARSEL NO        NİTELİĞİ
Sakarya   Sapanca    Çayiçi         ?        Kestanelik   30KIIIb30LlVa       123                     85           Zemin+1 KatD16

Ankara     Y. Mahalle    ?          Yuva          ?                 ?                         43143              1                Mesken C Blok D6

İstanbul     Kartal 2   Paşaköy    ?           Domuzbükü      P22021D              ?               336                   Tarla

VAKFIN ORGANLARI 
MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir;

A) Mütevelli Heyet
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu
Vakıf yönetim kurulu, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için başkaca komisyon ve komiteler kurabilir.

MÜTEVELLİ HEYET
MADDE 8- Mütevelli Heyeti, vakfın en yetkili karar organıdır ve Vakıf Senedi’nin 22. maddesinde adı, soyadı, yerleşim yeri ve uyrukları belirtilen 10 (on) kişidir. 
Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler, ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.
Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin
görevi kabul etmemeleri halinde heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet
üyelerinin oy çokluğuyla verecekleri karar ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunu seçmek.
b) Denetim Kurulunu seçmek.
c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını ve yönetmeliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya
 değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı
 verilip verilmeyeceğini verilecekse miktarını belirlemek,
g)  Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h)  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 i)  Vakıftan   yararlananların   haklarını   ve   vakıf   senedi   hükümlerinin
uygulanmasını gözetmek ve kollamak,
 j)  Hak ve menfaati haleldar olanların itirazlarını, son merci olarak inceleyip,
sonuçlandırmak,
k)  Vakfın fesih ve tasfiyesi konusunda karar vermek.
I)   Gerektiğinde komisyon ve kurullar oluşturmak.
Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 10- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay
içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde, bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Aralık Ayı içinde toplanır.
b) Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/3′ ünün (üçte birinin) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinde hemen sonra hazır bulunanların en az 1/10 ‘ nun (onda bir) yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile ilgili vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde eklenmesi mümkündür.
c) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi)
gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde üyelere taahhütlü mektupla
bildirilir.
d) Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının 1/3 ‘ünden (üçte birinden) az olamaz.
e) Mütevelli heyet karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın (açık ya da gizli) ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
f) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
g) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisi) dir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç kez toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazla olup kararlarda mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 12- Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf, malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara
kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar. Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda
gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyetin toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
MADDE 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya bir kaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya vakıf senedi nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
MADDE 14- Denetim kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI
MADDE 15- Kamu görevlileri hariç yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

MADDE 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı-şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının
değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. 
e) Vakıf yararına düzenlenecek piyango, balo, konser, defile, konferans ve benzeri sosyal etkinliklerden elde edilen gelirler.
e) Diğer gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
MADDE   17-  Türk   Medeni   Kanunu’nun   ve   vakıflarla   ilgili   tüzük  ve
tebliğlerine   göre;   vakfın   yıllık   gelirinin   en   az   %80′   i   vakfın   amaçlarını
gerçekleştirmek için kalan gelir ise yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf varlığını arttıracak yatırımlar için tahsis ve sarf olunur.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 18- Vakfın hesap dönemi, takvim yılıdır. Her hesap dönemini izleyen Ocak ayının sonuna kadar vakfın muhasip üyesi, vakfın varlık, borç -alacak durumunu gösterir bilançosunu hazırlar; gelir ve giderlerini gösteren kâr-zarar hesabını yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu da bunlara dayanarak kesin hesap ve bilançoyu bir faaliyet raporu ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar denetim kuruluna verir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/5′ inin (beşte birinin) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3′ ünün (üçte ikisinin) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3′ ünün (üçte ikisinin) alacağı kararla konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının 2/3’ ünün (üçte ikisinin) onayı ile mümkündür.

DEĞİNİLMEYEN KONULAR
MADDE 21- Bu vakıf senedinde düzenlenmeyen konular Medeni Kanun’un vakıflara ilişkin hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış veya çıkarılacak olan tüzük hükümleri uygulanır.

VAKFIN KURUCULARI
MADDE 22- Vakfın kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir: Kurucuların ad ve adresleri:
1- Adı Soyadı: Ruhi Engin ÖZMEN, İşadamı
İkametgah: Sümbül Sokak No: 8 Alkent 2000 Hadımköy İstanbul/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

2- Adı Soyadı: Osman Oktay EKŞİ, Gazeteci
İkametgah: Özgür Sokak No: 1 Yeniköy Sarıyer/İSTANBUL
Uyruğu: T.C. 

3- Adı Soyadı: Garip SAHİLLİOĞLU, İşadamı
İkametgah: Yasemin Sokak No: 11 Alkent 2000
Hadımköy / İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

4- Adı Soyadı: Prof. Dr. Muzaffer SARIYAR, Öğretim Üyesi
İkametgah: Pelinli Sok. Melisa Apt. No: 26/7 Bakırköy/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.
 
5- Adı Soyadı: Dr. Mustafa MELEK, Öğretim Üyesi
İkametgah: Cumhuriyet Mahallesi Çoruh Sokak No: 21/3 Beylikdüzü Büyükçekmece/ISTANBUL
Uyruğu: T.C.

6-   Adı Soyadı: Göktuğ ÖZMEN, İşadamı
İkametgah: Sümbül Sokak No: 8 Alkent 2000 Hadımköy İstanbul/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

7- Adı Soyadı: Şafak DİL, İşadamı
İkametgah: Yasemin Sokak No: 10 Alkent 2000 Hadımköy İstanbul/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

8- Adı Soyadı: Fatma ÖZMEN, Emekli
İkametgah: Sümbül Sokak No: 8 Alkent 2000 Hadımköy İstanbul/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

9- Adı Soyadı: Yaşar BODUROĞLU, İnşaat Mühendisi
İkametgah: Selami Ali Mahallesi Nisfiyeci Sokak No: 2 Daire: 23 Üsküdar/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

10- Adı Soyadı: İsmet ÖZMEN, Emekli
İkametgah: Polonez Yolu Altı No: 79 İncirköy Beykoz/İSTANBUL
Uyruğu: T.C.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf ilk mütevelli heyet toplantısına kadar, aşağıda adı, soyadı bulunan kişilerden oluşan geçici yönetim kurulu tarafından yönetilir.

1. Ruhi Engin ÖZMEN Başkan
2. Mustafa MELEK  Başkan Vekili
3. Yaşar BODUROĞLU Sekreter
4. İsmet ÖZMEN  Sayman
5. Göktuğ ÖZMEN  Üye

Geçici yönetim kurulu, vakfın mahkemece tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür ve bu süre içerisinde vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Seyit USTA ve Avukat Deniz DEMİR yetkili kılınmıştır.