Yazar arşivleri: admin

Eğitimler – Yönetim Becerileri

Günümüzün yoğunlaşan ve küreselleşen rekabet ortamında, sürdürülebilir bir iş performanına sahip olmak için yönetim becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin başarısı ve hayatta kalması, sahip olduğu insan kaynaklarının performansına bağlıdır. Bu nedenle kurumlar bu anlamda çalışanlarını geliştirmek durumundadır. Günümüz işgücü beden gücü olarak değil entellektüel sermaye olarak değerlendirilmektedir. Yönetim becerileri eğitimleri bu sermayenin niteliğinde sıçramalar yaratacak uygulamaları kapsamaktadır.

Yönetim Bilimine Giriş
Temel Yönetim Becerileri
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
Personel Güçlendirme
Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
İnovasyon Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğiticilerin Eğitimi
İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme
İş Analizi
Personel Eğitimi ve Geliştirme
İş Değerlemesi
Performans Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Ücret ve Ödül Yönetimi

Eğitimler – Örgütsel Gelişme

Örgütsel davranış ve örgüt geliştirme eğitimlerinin amacı çalışma ortamında insan ilişkilerini yürütmek için gerekli yeteneklerin kazandırılmasıdır. Örgütsel sorunların çözümü için ilk adım zorlukların kaynağı hakkında fikir sahibi olmaktır. Örgüt geliştirme eğitimleri hem sorunların kaynağını teşhis etme yetisi kazandırmakta hem de bu sorunların çözümünde kullanılabilecek enstrümanları tanıtmaktadır.
Örgütsel Davranış
Örgüt Yönetimi
Örgütsel Tasarım
Öğrenen Organizasyon
Duyarlılık Eğitimi
Liderlik
Motivasyon
Takım
Koçluk
Örgüt Kültürü

Eğitimler – Strateji ve Değişim

Strateji ve değişim yönetimi eğitimleri bütün işletme bilgi ve becerilerinin işte kullanılmasını sağlamak bakımından önemlidir. Strateji eğitimleri kişinin işe bakışında farklı alternatifleri göz önüne almasını sağlar. Stratejik düşünme sektör, rakipler ve iş çevresi ile ilgili kısa ve uzun dönemli yetkin analizlerin yapılabilmesine yardımcı olur. 

Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama
Değişim Yönetimi
İşletme Politikası
Yönetim Kurulları Performansı
Kurumsal Yönetişim
Değer Zinciri
Entegrasyon ve Büyüme Styratejileri
Rekabet Stratejileri
Kriz Yönetimi
Stratejik Liderlik
Portföy Stratejileri
Üretim Stratejisi
Küreselleşme    

Eğitimler – Pazarlama

Bir işletmenin müşterisi yoksa varolması için de bir neden bulunmamaktadır. Pazarlama özel bir sanat ve bilim karmasıdır. Pazarlama eğitimleri müşteri ihtiyaçları, tercihi, satışların arttırılması için yapılması gerekenler gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Pazarlama Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama İletişimi
Tüketici Davranışı
Bütünleşik Pazarlama
Satış Yönetimi ve Teknikleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Parekendecilik
Reklam ve Tanıtım
Halkla İlişkiler
Marka Yönetimi
Dağıtım Kanalları
Fiyatlandırma
Pazarlama Ekonomisi

Eğitimler – Etik Konular

İş dünyasında ve dolayısıyla eğitim programlarında kısmen yeni bir konu olan etik konusundaki eğitimlerin amacı katılımcıların işletme kararlarını oluştururken etik uygulamaları dikkate almalarını sağlamaktır. Firmaların karlarını maksimize etme dışında çeşitli sosyal zorunluluklar içerisinde olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu durum hukuk, etik ve hissedar çıkarları konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.
Temel Hukuk Bilgileri
İş Etiği
Paydaş Analizi
Hissedar Değeri Analizi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İş Hukuku
İşgören – İşveren İlişkileri
Vergi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Eğitimler – Muhasebe ve Denetim

Muhasebe iş hayatının lisanıdır ve bu lisan vasıtasıyla firmalar çalışanlarıyla, yatırımcılarıyla, kredi verenlerle, müşterilerle, tedarikçilerle ve toplumla ilişki kurarlar. Muhasebenin kontrol, değerlendirme ve operasyonları planlamada bir araç olması nedeniyle yöneticiler tarafından iyi bilinmesi gerekir. Firmanın neye sahip olduğu, borçları, operasyonlarının isabeti, gerekli nakti nasıl sağlayacağı ancak muhasebe yoluyla bilinir. 

Temel Muhasebe
Tekdüzen Hesap Planı
Dönem Sonu İşlemleri
Mali Tabloların Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Yönetim Muhasebesi
Denetim

Eğitimler – Finans

Finans eğitimlerimiz işletmelerin finans ve muhasebe konularında yetkinliklerini geliştirmek amacını taşımaktadır. Bu yolla işletmeler mevcut durumlarını daha da geliştirecekler ve gelecekteki fırsatları değerlendirerek, risklerini minimize ederek yollarına daha güvenle devam edebileceklerdir.

Educatek bünyesinde oluşturduğumuz Finans Akademisi’nin eğitim kadrosu piyasadan profesyonel uzmanlar ve üniversitelerden öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Enstitü programları temelde Finans, Temel Muhasebe, Finans Yönetimi ve Risk Yönetimi konularından oluşmaktadır.

Bunun yanında şirketlerin üst düzey yöneticileri ne yönelik olarak Stratejik Finans başlığı altında güncel ekonomik gelişmeler değerlendirilmekte ve gelecek projeksiyonları konusunda çalışılmaktadır. 

Eğitim konuları aşağıda yer almaktadır:

Temel Finans
Finansal Analiz
Bütçe Sistemleri
Bütçe Performans Analizi
Uluslararası Finansal Raporlama
Tekdüzen Hesap Planı
Denetim
Temel Muhasebe
Dönem Sonu İşlemleri
Mali Tabloların Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Yönetim Muhasebesi

 

Sayısal Analiz ve Karar Verme

Sayısal analiz, finans, muhasebe, pazarlama ve operasyon konularında gerekli temel araçları vermesi bakımından önemli olup eğitimlerin genel amacı sayısal analiz teorileri kullanarak işletme problemlerine çözüm bulmaktır. Karar teorisi ise karmaşık problemlerin yönetilebilir parçalara nasıl ayrılabileceğini gösterir. Zor koşulların üzerine gidebilmek için gerekli bir çerçeve oluşturulamadığında bu tip durumlar yönetilmez olur. Sayısal Analiz ve Karar Verme eğitimlerinin amacı karar vermek için gerekli olan bu çerçeveyi kurgulamaktır. 

Veri Analizi (İstatistik)
Karar Analizi
Veri Madenciliği
Nakit Akışı Analizi
Olasılık Teorisi
Regresyon Analizi ve Tahmin

Eğitimler – Ekonomiyi Anlamak

Ekonomi her zaman net bir resim sumamakla birlikte bütün dünyada işlerin seyrinin altında yatan “görünmeyen güçler”in ve çevre koşullarının anlaşılmsı için ipuçları sağlar. Ekonomik çevre koşullarının işletmeler ve yöneticileri tarafından anlaşılması çok önemlidir. Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin ayakta kalabilmesi bu değişimlerin iyi anlaşılabilmesi ile mümkündür.

Makro Ekonomi
Makroekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi
Mikro Ekonomi
Yönetim Ekonomisi
Fırsat Maliyeti
Uluslararası Ekonomi
Ekonomi Politik ve Türkiye

Eğitimler – Üretim ve Kalite Yönetimi

İşletme yönetiminde arzulanan sonuçlara varabilmek için planlama, organize etme, yürütme ve kontrol süreçlerinin iyi tanımlanması ve bilinmesi gerekir. Bütün bu süreçlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için işgücünün bu konularda geliştirilmesi şarttır. Bu analdaki eğitimler işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmelerini, müşterilere ve tedarikçilere yönlenmeyi ve bu uygulamaların etkin süreçler olarak tasarlanmasını sağlar.

Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Bilinci
Altı Sigma
Balanced Scorecard
Benchmarking (Kıyaslama)
Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Maliyetleri
Hizmette Kalite
Tedarik Zinciri Yönetimi
Proje Yönetimi
Lojistik Yönetimi
İstatistiksel Süreç Kontrolü
Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi